ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:
 
Het Sfeerwinkeltje
Witte Ring 31
1567 CG  Assendelft

 

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 34295306. 
Het BTW-nummer van Het Sfeerwinkeltje is: 819065857B01

Het Sfeerwinkeltje is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-23052036 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@hetsfeerwinkeltje.com
 
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Het Sfeerwinkeltje met wie Het Sfeerwinkeltje   een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.
1.5 Partijen: Het Sfeerwinkeltje en Klant gezamenlijk.
1.6 Het Sfeerwinkeltje de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van Het Sfeerwinkeltje te vinden onder de www.hetsfeerwinkeltje.com.
1.8 Zaken: zaken welke Het Sfeerwinkeltje op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 Het Sfeerwinkeltje garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien het Sfeerwinkeltje hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Het Sfeerwinkeltje er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Het Sfeerwinkeltje mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.
 
Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2 Het Sfeerwinkeltje is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:
a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
b. of door middel van contante betaling bij het afhalen van Zaken.
 
Artikel 5 Leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.
5.2 Het Sfeerwinkeltje zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voorzover Het Sfeerwinkeltje niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat het Sfeerwinkeltje heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.
 
Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar het Sfeerwinkeltje webwinkel mits:
a. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;.
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Het Sfeerwinkeltje;
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Het Sfeerwinkeltje het in ontvangst heeft genomen.
6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.
 
Artikel 7 Reclameren
7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Het Sfeerwinkeltje  alwaarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Het Sfeerwinkeltje mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan Het Sfeerwinkeltje binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door het Sfeerwinkeltje.
c. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Het Sfeerwinkeltje het in ontvangst heeft genomen.
7.2 Indien na onderzoek van Het Sfeerwinkeltje blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Het Sfeerwinkeltje met Klant in overleg treden.
7.3 Indien na onderzoek van Het Sfeerwinkeltje inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.
 
Artikel 8 Verwerking persoonsgegegevens
8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Het Sfeerwinkeltje.
8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Het Sfeerwinkeltje deze uitingen sturen.
8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Het Sfeerwinkeltje aan te passen bij onjuistheden.
 
Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Het Sfeerwinkeltje welk contact telefonisch, schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Het Sfeerwinkeltje zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
9.3 Klant kan het geschil - indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.
 
Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 Het Sfeerwinkeltje is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Het Sfeerwinkeltje  inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.


Garantie en aansprakelijkheid
Het Sfeerwinkeltje is tevens niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg) schade die het gebruik van de aangekochte artikelen met zich mee kunnen brengen.
Het Sfeerwinkeltje is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan tijdens het transport door derden of eigen vervoer van de klant.
Het Sfeerwinkeltje neemt geen meubels retour. Alle meubels kunnen vooraf bezichtigt/besproken worden voordat u tot koop overgaat.

(Maatwerk) meubels worden speciaal voor u op maat gemaakt/voor uw besteld. Wij vragen hiervoor een aanbetaling van 40% vooraf, het resterende bedrag kan worden betaald bij het afhalen/bezorgen van de meubels. Door deze aanbetaling bent u verplicht de meubels af te nemen. Deze aanbetaling word niet terug betaald.
Indien u voordat de opdracht is afgerond, de opdracht annuleerd, zullen wij 20% van de aanbetaling in mindering brengen.
Dit in verband met  reeds gedane werkzaamheden, zoals de inkoop van materialen w.o. verf en uren die gemaakt zijn naar het zoeken van het geschikte meubel.

 

 Op de meubels gekocht bij Het Sfeerwinkeltje kunnen wij helaas geen garantie geven. Alle meubels die Het Sfeerwinkeltje verkoopt zijn oud en tweedehands ( behalve uit de collectie van Clayre & Eef en Home Collection) en hebben dan ook over het algemeen allemaal gebruikerssporen. Eventuele verborgen gebreken dienen binnen 7 dagen gemeld te worden tenzij deze gebreken vermeld staan op de site. Let wel, standaard gebruikssporen zullen altijd aanwezig zijn, en worden derhalve niet als zodanig op de site beschreven. Aangezien de items die wij verkopen meestal minstens 20 jaar oud zijn en op een enkele uitzondering na allemaal gebruikt zijn nemen wij hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het Sfeerwinkeltje is niet verantwoordelijk mocht een meubel niet door een trapgat, deur, of dergelijke passen. Dit dient u zelf vooraf goed te berekenen. De maten vindt u terug bij onze artikel informatie.

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Het Sfeerwinkeltje
Witte Ring 31
1567 CG Assendelft

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 34295306. Het BTW-nummer van Het Sfeerwinkeltje is: 819065857B01
Het Sfeerwinkeltje is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-23052036 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@hetsfeerwinkeltje.com

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Het Sfeerwinkeltje met wie Het Sfeerwinkeltje een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.
1.5 Partijen: Het Sfeerwinkeltje en Klant gezamenlijk.
1.6 Het Sfeerwinkeltje de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van Het Sfeerwinkeltje te vinden onder de www.hetsfeerwinkeltje.com.
1.8 Zaken: zaken welke Het Sfeerwinkeltje op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.


Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 Het Sfeerwinkeltje garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien het Sfeerwinkeltje hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Het Sfeerwinkeltje er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Het Sfeerwinkeltje mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de website zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden klant in rekening gebracht gedurende de bestelprocedure.
4.2 Het Sfeerwinkeltje is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:
a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
b. of door middel van contante betaling bij het afhalen van Zaken.

Artikel 5 Leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.
5.2 Het Sfeerwinkeltje zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voorzover Het Sfeerwinkeltje niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat het Sfeerwinkeltje heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen terug te sturen naar het Sfeerwinkeltje webwinkel, mits:
a. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;.
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Het Sfeerwinkeltje;
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Het Sfeerwinkeltje het in ontvangst heeft genomen.
6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren
7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Het Sfeerwinkeltje alwaarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Het Sfeerwinkeltje mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan Het Sfeerwinkeltje binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door het Sfeerwinkeltje.
c. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Het Sfeerwinkeltje het in ontvangst heeft genomen.
7.2 Indien na onderzoek van Het Sfeerwinkeltje blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Het Sfeerwinkeltje met Klant in overleg treden.
7.3 Indien na onderzoek van Het Sfeerwinkeltje inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegegevens
8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Het Sfeerwinkeltje.
8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Het Sfeerwinkeltje deze uitingen sturen.
8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Het Sfeerwinkeltje aan te passen bij onjuistheden.
8.4 Persoonsgegevens van de Klant worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Het Sfeerwinkeltje welk contact telefonisch, schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Het Sfeerwinkeltje zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
9.3 Klant kan het geschil - indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 Het Sfeerwinkeltje is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Het Sfeerwinkeltje inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Garantie en aansprakelijkheid
Het Sfeerwinkeltje is niet aansprakelijk voor beschadigingen tijdens vervoer of eventuele gevolgschade.
Dit is voor risico van de koper.
Het Sfeerwinkeltje is tevens niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg) schade die het gebruik van de aangekochte artikelen met zich mee kunnen brengen.
Het Sfeerwinkeltje is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan tijdens het transport door derden of eigen vervoer van de klant.
Het Sfeerwinkeltje neemt geen meubels retour. Alle meubels kunnen vooraf bezichtigt worden voordat u tot koop overgaat.

Op de meubels gekocht bij Het Sfeerwinkeltje kunnen wij helaas geen garantie geven. Alle meubels die Het Sfeerwinkeltje verkoopt zijn oud en tweedehands ( Behalve uit de collectie van Nova Solo) en hebben dan ook over het algemeen allemaal gebruikerssporen. Eventuele verborgen gebreken dienen binnen 7 dagen gemeld te worden tenzij deze gebreken vermeld staan op de site. Let wel, standaard gebruikssporen zullen altijd aanwezig zijn, en worden derhalve niet als zodanig op de site beschreven. Aangezien de items die wij verkopen meestal minstens 20 jaar oud zijn en op een enkele uitzondering na allemaal gebruikt zijn nemen wij hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het Sfeerwinkeltje is niet verantwoordelijk mocht een meubel niet door een trapgat, deur, of dergelijke passen. Dit dient u zelf vooraf goed te berekenen. De maten vindt u terug bij onze artikel informatie.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2023 HET SFEERWINKELTJE | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel